Sanácia

vlhkého

muriva

Dodatočná izolácia vlhkého muriva - Sikaton San

Charakteristika

Sikaton San

Sikkaton SAN - je suchá svetlošedá prášková zmes zložená z portlansdkého cementu, upraveného kremenného piesku a špeciálnych anorganických aktivačných chemikálií. Po zmiešaní s vodou a injektovaní do vhodne vyvŕtaných otvorov v murive vytvára izolačnú vrstvu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti, a tým je vhodná na dodatočnú izoláciu muriva. Účinok Sikkaton-u SAN je dvojitý. Jeden z jeho komponentov uzatvára makroskopické póry a trhliny v murive a druhý difunduje do každého smeru v okolí otvoru. Aktivačné chemikálie vstupujú do chemickej reakcie s vodou a voľnými iónmi obsiahnutými v murive. Týmto vznikajú také vodoodpudivé kryštalické formácie, ktoré upchajú póry, kapiláry a jemné trhliny v murive a preparujú kapiláry tak, že sa stanú vodoodpudivé.. Tým sa vytvorí pre vzlínajúcu vlhkosť neprekonateľná bariéra. Malta vniká do trhlín a dutín v murive, kde tuhne a nahrádza vŕtaním odstránenú časť muriva. Po injektáži sa pevnosť konštrukcie, ako aj prievzdušnosť muriva nezmení.

Spotreba materiálu

 Hrúbka muriva v cm  25  40  60  80
 Spotreba kg/bm  2,5  4  6  8

Technologický postup

 • Na murive sa označia miesta vrtov v rovine budúcej izolačnej vrstvy. Priemer otvorov sa pohybuje od 20-32 mm podľa hrúbky steny a kvality murovacieho materiálu. Ich osová vzdialenosť je max. 11 cm, sklon cca. 30° a dĺžka o 5 cm kratšia ako hrúbka muriva. Dodržanie paralelnosti je nevyhnutné.
 • Otvory sa vyčistia a dostatočne nasýtia s vodou.
 • Sikkaton SAN sa zamieša s vodou v pomere 8 lit. vody k 12 kg Sikkaton SAN (v objememovom pomere 4:3,1 kg Sikkaton SAN=0,5 lit.).
 • Pripravená zmes sa nalieva do otvorov. Proces opakujeme až do ich úplného nasýtenia. Namiešané množstvo sa musím spotrebovať do 20 min.
 • Vysušovací proces muriva závisí od rôznych faktorov (fyzikálno-chemickej vlastnosti muriva, charakteru okolitého prostredia, miery zavlhnutia, vysušovacej metódy a pod.). Počas tejto doby sa môžu na murive okolo vrtov objaviť biele “výkvety”, ktoré sú zdraviu neškodné a ľahko odstrániteľné.
 • Vytvorená izolačná vrstva sa musí napojiť na izoláciu podlahy.
technologicky postup technologicky postup technologicky postup

Voľba roviny izolácie

Izolácia zapustených stien priamo nad základovým pásom Toto riešenie je možné previesť, ak sa dá izolované murivo obkopať.

Izolácia zapustených stien nad úrovňou terénu Časť muriva pod izolačnou rovinou zostane vlhká, avšak vhodnou vertikálno izoláciou sa zabráni priestupu tejto vlhkosti do vnútorných priestorov.

Izolácia zapustených stien priamo nad základovým pásom Izolácia zapustených stien nad úrovňou terénu

Izolácia nezapustených stien pri základovom páse

Izolácia vnútorných stien hrubších ako 15 cm

Izolácia nezapustených stien pri základovom páse Izolácia vnútorných stien hrubších ako 15 cm

Doporučenia

 • Izolačný systém Sikkaton doporučujeme kombinovať s metódami vedúcimi k odstráneniu dôsledkov vplyvu vlhkosti (prísady na vytvorenie prievzdušných omietok resp. sanačné omietky).
 • Pri dodatočných izoláciách proti zemnej vlhkosti postupujte podľa vopred vypracovaného projektu. Vyžiadajte si odborné poradenstvo.

Skladovanie

Na suchom mieste, v uzavretom originálnom balení je skladovateľnosť 12 mesiacov.

Upozornenia

 • Sikkaton SAN nemožno používať ako prísadu do malty alebo betónu.
 • Nechráni pred spodnými vodami s pH < 5,5.
 • Neaplikovať pod teplotou 5° C.
 • Sikkaton SAN po zmiešaní s vodou vykazuje alkalické reakcie preto je potrebné pri aplikácii používať individuálne ochranné pomôcky.