Podrezávanie muriva

Podrezanie domu je najstaršou metódou, ktorá sa používa ako izolácia základov už postavených rodinných domov alebo iných stavieb. Jedná sa o dodatočnú izoláciu základov, nakoľko stavba bola postavená v minulosti.

odstraňovanie vlhkosti muriva

Podrezanie muriva - 100% metóda na odstránenie vlhkosti domu

Zlýnanie je prerušenované po celej dĺžke a šírke muriva pri veľmi vysokej životnosti použitých izolačných materiálov, ktoré sú z plastu-polietylen. Táto metóda odstránenia vlhkosti muriva je vhodná pre všetky hrúbky a typy murív - plná pálená tehla, dutá pálená tehla, nepálená tehla tzv.kotovica, všetky typy kvádrov, duté aj plné, kamenné murivo aj murivo z hliny tzv. nabijanina. Týmto spôsobom vieme izolovať neobyvané stavby ale aj plne obyvané domy s minimálnym obmedzením.

Výhody podrezania domu:

  • okamžité prerušenie zlýnania vlhkosti,
  • 100% odstránenie vlhkosti,
  • veľmi dlhá životnosť použitých materiálov,
  • táto metoda je vhodná pre všetky typy muriva a stavieb,
  • nízka cena odstránenie vlhkosti.

Technologický postup podrezania domu

Ako prvá sa nájde pracovná výška rezu tj. spára, v ktorej sa vykoná dodatočná izolácia. Elektrickou reťazovou pílou sa podreže celá šírka steny cca 1m dĺžky. Vloží sa izolácia, 2mm hrubá fólia z plastu-polietylen, ktorá okamžite preruší zlýnanie vlhkosti. Do spáry medzi fóliu a murivo sa natĺkajú plastové statické kliny, ktoré slúžia na zabezpečenie statiky objektu. 

Týmto spôsobom sa spraví najskôr obvod, potom priečne steny, ktoré sa prepoja s obvodom. Celá stavba bude oddelená izoláciou, ktorá sa prekrýva cca 5 - 10 cm, a staticky zaistená klynmi. 

Do vzniknutej špáry po obvode medzi statické kliny aplikujeme cementovo vápenné zmesy, špeciálnym injektážnym strojom, ktorý je určený na vypĺňanie prasklín v murime. 

Podrezanie domu, podrezávanie muriva, je vysoko odborná činnosť, ktorá zasahuje do samotnej statiky domu či budovy z ktorej sa vlhkosť odstraňuje. Pri neodbornom odstraňovaní vlhkosti z vášho domu môžu niektoré časti obydlia sadnúť alebo časom vzniknuť i trhliny na stenách.
Preto je nanajvýš dôležitý výber firmy, ktorá spĺňa odbornosť a kvalifikáciu
na profesionálne odstraňovanie vlhkosti.

Podrezávanie muriva - technologický postup

Podrezávanie muriva domu alebo vlhkej stavby vykonávme elektrickou reťazovou pílou. Murivo podrežeme v celej dĺžke a šírke cca 0,5 - 1,5 metra. Do špáry sa následne vloží izolácia - plastová fólia. Murivo sa staticky zabezpečí klinmi. Následne sa murivo podreže po celom obvode. Do špár sa aplikujú cementovo vápenné zmesi. 

1. Podrezanie základov

Nami vyškolení pracovníci určia pracovnú špáru, v ktorej sa vykoná podrezanie muriva. V prípade, že sú v izolovanom objekte vybraté podlahy vykonáme podrezanie základov medzi základom a prvou radou tehlového alebo kvádrového muriva. V prípade veľmi malej špáry medzi základom a prvou radou sa podreže murivo medzi prvou a druhou radou tehly alebo kvádra. 

2. Vložíme izoláciu a kliny


Ďalej postupujeme podrezaním základu alebo muriva v celej dĺžke a šírke cca 0,5 - 1,5 metra, závisí to od pevnosti izolovaného objektu. 
Do vzniknutej špáry vložíme izoláciu, plastová fólia (polyetylén). Takto zaizolované murivo sa staticky zabezpečí plastovými klinmi, ktoré
sa vrážajú kladivami do vzniknutej špáry. 

 

3. Prekrytie izolácie

Kliny sú špeciálne vyrobené na dodatočnú izoláciu muriva a dá sa píliť akýkoľvek vysoký objekt. Týmto spôsobom podrežeme celý obvod muriva, potom sa podrežú vnútorné priečne steny nosné i nenosné, ktoré sa prepoja izoláciou a s obvodovými stenami. Prekrytie izolácie v murive je 5 až 10 cm. Z oboch strán muriva sa nechá vytŕčať prekrytie pre jej ďaľšie napájanie.

4. Tlakové vyplnenie

Do vzniknutej špáry, po obvode medzi statické kliny, aplikujeme cementovo vápenné zmesi špeciálnym injektážnym strojom, ktorý je určený na vypĺňanie prasklín v murive. 

podrezanie základov muriva
vkladanie izolácie a klinov
prekrytie izolácie
aplikácia pur peny