Chemická Injektáž

June 10, 2022

Po aplikácií izolačného betónu murivo začína byť odolné voči vlhkosti. Betónová konštrukcia ošetrená injektážov je nepriepustná voči tlakovej vode, niektorým chemikáliám a ropným i poľnohospodárskym produktom.

Kryštalická izolácia betónu – Sikaton Isol

Suchá zmes sivej farby, určená pre druhotnú ochranu betónu. Obsahuje účinné zložky pre zlepšenie hydroizolačných vlastností betónu, a nosné zložky, ktorými sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok. Po aplikácií izolačnej hmoty  je ošetrená betónová konštrukcia izolovaná voči tlakovej vode, rôznorodým látkam i chemikáliám s pH > 5,0.

Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodu nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 – 70 mm. Kryštáliky sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4 mm. Prenikanie vody v kvapalnom skupenstve už ďalej nie je možné, avšak vodná para môže cez stavebnú konštrukciu i naďalej prechádzať.

Nosné zložky izolačnej hmoty vytvoria na aplikovanom povrchu tzv. náterový film podobný cementovému mlieku, ktorá je odstrániteľná bez toho, aby účinnosť hmoty bola obmedzená. Mechanické a statické vlastnosti sa v dôsledku aplikácie impregnujúcej hmoty nemenia a účinné zložky neznižujú ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele. Je to ekologicky nezávadný výrobok vhodný na styk s pitnou vodou.

Využtie chemickej injektáže

 • Dodatočná hydroizolácia starého betónu
 • Izolácia proti prieniku spodnej vody, zemnej vlhkosti a proti tlakovej vode
 • Izolácia nových betónových konštrukcii
 • Izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáži proti ropným produktom
 • Izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp
 • Izolácia maštali skladov umelých hnojív, hnojísk, siláže

Chemická injektáž – využitie v rôznych oblastiach

 1. izolácia bazénov, vodojemov, čističiek odpadových vôd, sedimentačných nádrží, žúmp
 2. izolácia čerpacích staníc, parkovísk a podzemných garáží proti ropným produktom
 3. výťahových šácht, chladiacich veží elektrární, mostných konštrukcií pilierov, a pod.
 4.  betónových podláh, oporných stien
 5. vertikálna izoláci a tehlového muriva
 6. nádrží na pitnú vodu

Výhody chemickej injektáže

výrazne skracuje mokré procesy, pretože betón nemusí vyzrieť umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov

s použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických i dynamických trhlín, konštrukčných a dilatačných škár

zaistí odolnosť betónovej konštrukcie proti ropným produktom ako je benzín, motorová nafta či transformátorový olej

dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti tlakovej vode do tlaku 4 Atm

predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže

odoláva zároveň i tekutinám s hodnotou pH> 5,5

Technologický postup

Požiadavky na povrch

Povrch musí byť bez nečistôt, prachu a voľných častíc, oleja, mastnôt a zbytkov farby, aby bol zaistený čistý povrch a otvorený kapilárny systém. Úlomky a porušenú vrstvu je nutné odstrániť až na zdravý betón. Trhliny širšie ako 0,4 mm treba vysekať a vyspraviť sanačným betónom. Murované steny treba omietnuť so špeciálnou korekčnou maltou bez vápna. Nakoľko kryštalizácia prebieha len za prítomnosti vody, je nutné ošetrovaný povrch dôkladne navlhčiť. Ideálny je čerstvý, vlhký podklad.

Doporučenia

Aj keď ošetrená plocha s izolačnou hmotou Sikkaton® ISOL si nevyžiada ochrannú vrstvu, nedoporučujeme použiť, ako povrchová úprava, nakoľko nespĺňa estetické podmienky. Pri sanácií Sikkaton® ISOL doporučujeme kombinovať s metódami vedúcimi k odstráneniu dôsledkov vplyvu vlhkosti.

Na plošnú opravu betónu pred izolačným náterom doporučujeme použiť sanačný betón, resp. špeciálne korekčné maltové zmesi.

Aplikácie

Po namiešaní s vodou vo vhodnom pomere sa Sikkaton® ISOL nanáša na pripravený povrch murárskou štetkou, pri veľkoplošných horizontálnych plochách s metlou. Po aplikácii si ošetrený povrch vyžaduje vlhčenie 4-5 dní. V uzavretých priestoroch a v hlbokých šachtách treba zaistiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Izolácia dosiahne predpísané parametre po uplynutí 14 – 21 dní. V prípade betónových podláh sa po aplikácii náteru Sikkaton® ISOL na základný betón môže ihneď aplikovať betónová mazanina. Zasypanie zeminou je možné previesť 3 dni po dokončení izolácie. Po vytvrdnutí nanesenej vrstvy Sikkaton® ISOL môže dojsť k drobeniu a opadávaniu neviazaných zbytkov, čo však nie je na závadu a nijako neovplyvňuje funkčnosť a kvalitu izolácie.

Upozornenie pri používani Sikkatonu

Sikkaton® ISOL po zmiešaní s vodou vykazuje alkalické reakcie preto je potrebné pri jeho aplikácii  používať ochranné pracovné pomôcky a respirátor, môže mať nepriaznivý vplyv na sliznicu i pokožku.

Skladovanie

Na suchom mieste, v uzavretom originálnom balení je skladovateľnosť 12 mesiacov.

Injektážna zmes obsahuje
netoxické látky

Sikkaton je tvorený z cementu, ktorý je upravený kremičitým plnivom a anorganickými aktivačnými látkami.

V prípade vyskytovania plesní vo vašom dome, nás AK hydroizol neváhajte kontaktovať a my váš problém natvrvalo odstránime ponúkanými službami.  
Zabezpečíme – podrezanie domu, izoláciu základov, podrezanie základov, injektáž základov a chemickú injektáž.