Injektáž muriva a základov

June 10, 2022

Po dodatočnej aplikácií izolačného betónu sa stáva murivo odolné voči vlhkosti. Betónová konštrukcia ošetrená týmto spôsobom má izolačné vlastnosti voči tlakovej vode, poľnohospodárskym i ropným produktom i niektorým chemikáliam.

Naša technológia

Sikkaton SAN je suchá svetlošedá prášková zmes zložená z portlanského cementu, upraveného kremenného piesku a špeciálnych anorganických aktivačných chemikálií. Po zmiešaní s vodou a injektovaní do vhodne vyvŕtaných otvorov v murive vytvára izolačnú vrstvu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti a tým je vhodná na dodatočnú izoláciu muriva.

Účinok Sikkatonu SAN

Jeden z jeho komponentov uzatvára makroskopické póry a trhliny v murive a druhý difunduje do každého smeru v okolí otvoru. Aktivačné chemikálie vstupujú do chemickej reakcie s vodou a voľnými iónmi obsiahnutými v murive. Týmto vznikajú také vodoodpudivé kryštalické formácie, ktoré upchajú póry, kapiláry a jemné trhliny v murive a preparujú kapiláry tak, že sa stanú vodoodpudivé. Tým sa vytvorí pre vzlínajúcu vlhkosť neprekonateľná bariéra. Malta vniká do trhlín a dutín v murive, kde tuhne a nahrádza vŕtaním odstránenú časť muriva. Po injektáži sa pevnosť konštrukcie, ako aj prievzdušnosť muriva nezmení.

Technologický postup injektáže základov

Na murive sa označia miesta vrtov v rovine budúcej izolačnej vrstvy. Priemer otvorov sa pohybuje od 20-32 mm podľa hrúbky steny a kvality murovacieho materiálu. Ich osová vzdialenosť je max. 11 cm, sklon cca. 30° a dĺžka o 5 cm kratšia ako hrúbka muriva. Dodržanie paralelnosti je nevyhnutné. Otvory sa vyčistia a dostatočne nasýtia s vodou.

Sikkaton SAN sa zamieša s vodou v pomere 8 lit. vody k 12 kg Sikkaton SAN (v objememovom pomere 4:3,1 kg Sikkaton SAN=0,5 lit.). Pripravená zmes sa nalieva do otvorov. Proces opakujeme až do ich úplného nasýtenia. Namiešané množstvo sa musím spotrebovať do 20 min. Vysušovací proces muriva závisí od rôznych faktorov (fyzikálno-chemickej vlastnosti muriva, charakteru okolitého prostredia, miery zavlhnutia, vysušovacej metódy a pod.). Počas tejto doby sa môžu na murive okolo vrtov objaviť biele “výkvety¨, ktoré sú zdraviu neškodné a ľahko odstrániteľné. Vytvorená izolačná vrstva sa musí napojiť na izoláciu podlahy.

Doporučenia izolačného systému

Systém Sikkaton doporučujeme kombinovať s metódami vedúcimi k odstráneniu dôsledkov vplyvu vlhkosti (prísady na vytvorenie prievzdušných omietok resp. sanačné omietky). Pri dodatočných izoláciách proti zemnej vlhkosti postupujte podľa vopred vypracovaného projektu.

Upozornenia pri používaní injektáže

Sikkaton SAN nemožno používať ako prísadu do malty alebo betónu. 
Nechráni pred spodnými vodami s pH < 5,5. Neaplikovať pod teplotou
5° C. Sikkaton SAN po zmiešaní s vodou vykazuje alkalické reakcie preto je potrebné pri aplikácii používať individuálne ochranné pomôcky.

Správna izolácia základov a muriva je veľmi dôležitá. Prenechajte všetky závažné rozhodnutia na náš skúsený tým s dlhoročnou praxou.